1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Mgr. Petr Černoch se sídlem Kmochova 692/21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697, DIČ CZ8502275804 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb (objednávky) učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem (dále jen jako „vzdělávací akce“). Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. 

Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce (lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání). Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení.

3. Storno podmínky

Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek.

Účastnický poplatek se nevrací. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka.

V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce (bez DPH). Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.

Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@intellego.cz. 

4. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Pro účely poskytované poskytovatelem shromažďujeme jména a emaily účastníků. Tato data budou využita pro nezbytnou komunikaci s účastníky a informaci o vzdělávacích akcích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě. Dbáme na bezpečnost uchovávaných dat a nepředáváme je třetím osobám.

Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele.