• Dne: Pondělí 30 of květen 2022 v 09:00
Event finished

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Datum konání:

30. května 2022

Časový harmonogram:

9.00 – cca 12.30 – odborný program

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Cíl školení:

Cílem semináře je seznámit posluchače s novou právní úpravou ochrany oznamovatelů. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, jsou členské státy povinny přijmout do 17. 12. 2021 právní úpravu provádějící ustanovení předmětné směrnice. Zároveň jsou jednotliví zaměstnavatelé, kteří zaměstnávali v rozhodném období nejméně 25 zaměstnanců, povinni přijmout systém tzv. interních oznamovacích kanálů, a to do 31. 3. 2023. V případě nesplnění této povinnosti hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty.

Komu je školení určeno:

Určeno personalistům, vedoucím zaměstnancům, podnikovým právníkům a dalším zaměstnancům, kteří budou mít problematiku ochrany zaměstnanců na starosti.

Program školení:

  Seminář je věnován nové právní úpravě whistleblowingu. Jako whistleblower je označována osoba, která upozorní kompetentní orgán či organizaci na závadné, neetické či jinak protispolečenské jednání, o němž se dozvěděla v souvislosti s výkonem svého povolání. Jelikož je tímto oznámením potenciálně vystavěna tzv. odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele, považuje právní úprava za nezbytné poskytnout whistleblowerowi (tj. oznamovateli) adekvátní ochranu. 

  1. Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení (v jakých oblastech jsou oznamovatelé chráněni) 
  2. Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem 
  3. Odvetná opatření – pojem, rozsah (před jakým jednáním je oznamovatel chráněn) 
  4. Ochrana před odvetným opatřením – jak je oznamovatel chráněn 
  5. Vnitřní oznamovací systém – povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení 
  6. Působnost Ministerstva spravedlnosti 
  7. Kontrolní činnost / přestupky

                     Další informace:

                     Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.