ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA PŘELOMU PLATNOSTI STAVEBNÍCH ZÁKONŮ – WEBINÁŘ

Online školení Zobrazit větší
 • čtvrtek 24. listopadu 2022 v 09:00 hod.
 • listopad
 • Online
 • SKLENÁŘ Tomáš Ing.

Lektor:

Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen poradního sboru MMR.

Podrobný program školení:

1 900 Kč bez DPH(2 299 Kč s DPH)

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Na Ministerstvo vnitra byla podána žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.

Datum konání:

24. listopadu 2022

Časový harmonogram:

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Je spoluautorem stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, je členem Poradního sboru MMR pro aplikaci stavebního práva, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, České společnosti pro stavební právo,je  přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, je autorem vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota) a řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, byl pořizovatelem více jak 100 ÚPD a ÚPP.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Program školení:

Jsme ve zvláštní situaci, kdy se mění dosud platný stavební zákon a platné vyhlášky, podle kterých musíme postupovat, máme platný, ale z velké části ne účinný nový stavební zákon a je snahou vlády jej ještě před účinností podstatně změnit.

Seminář bude proto mít dvě základní části. První část bude zaměřena na uplatňování současných právních předpisů a na výklad nejčastějšího postupu pořizování změn (s důrazem na upřesněné názory na některé části procesu pořízení), dále na podstatné novely prováděcích vyhlášek s dopadem zejména na standardizaci a na další problémy současné praxe. Druhá část bude věnována novému stavebnímu zákonu a změnám připravovaným z podnětu současné vlády, které již nabyly účinnosti, nebo jejichž nabytí účinnosti se předpokládá v nejbližším období.

1. Aplikace stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek

  • pořizování změny územního plánu zkráceným postupem (podrobně celý postup s promítnutím nových metodických pokynů a doporučení, např. co musí obsahovat rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení, náležitosti návrhu obsahu změny jako podkladu pro stanoviska orgánů ochrany přírody a SEA),
  • projednávané novely vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. s předpokládanou účinností od 1. ledna 2023 (a s velkým vlivem zejména na standardizaci územního plánu),
  • aplikace ustanovení § 23a SZ (územní rezervy),
  • vymezování nových zastavitelných ploch (§55 odst. 4 SZ),
  • jak správně aplikovat ustanovení § 18 odst. 5 SZ,
  • další aktuální problematika

2. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., část týkající se územního plánování

  • základní přehled o nyní platném znění nového stavebního zákona,
  • projednávané novely (s velkým dopadem na znění zákona),
  • od kdy se předpokládá účinnost nového stavebního zákon (jednotlivých částí i celku)

3. Diskuze a zodpovězení dotazů účastníků

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.