Dne 1. 1. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí nový systém elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek.

Systém eNechopenek se pak v praxi dotkne nejen ošetřujících lékařů a orgánů nemocenského pojištění, ale též zaměstnavatelů a nemocných (dočasně práce neschopných) pojištěnců.

Systém má za cíl především zjednodušit a urychlit vzájemnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty. 

Zaměstnavatelé pravděpodobně ocení možnost získávat automatické notifikace o DPN (dočasné pracovní neschopnosti) svých zaměstnanců. Pakliže zaměstnavatelé požádají ČSSZ o automatické zasílání notifikací, bude po odeslání hlášení ošetřujícího lékaře zaslána zaměstnavateli základní notifikace do datové schránky. Obdobně tomu bude i v případě ukončení DPN.

Již v současné době je zaměstnavatelům po přihlášení na ePortálu ČSSZ zpřístupněna možnost ověření skutečnosti, zda ČSSZ zaevidovala novou pracovní neschopnost konkrétního zaměstnance, včetně dne, od něhož je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným a dne, k němuž byla dočasná pracovní neschopnost ukončena.

Na straně zaměstnavatelů dojde rovněž k vítanému zjednodušení agendy. Zaměstnavatelé již nebudou OSSZ předávat žádné díly tiskopisu rozhodnutí o DPN, jako tomu bylo doposud, tedy nebudou od zaměstnanců ani přijímat žádosti o nemocenské. Zaměstnavatelé však budou i nadále povinni přijímat podklady potřebné pro stanovení nároku na nemocenské a jeho výplatu a spolu s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského je předávat OSSZ. Zákon o nemocenském pojištění však nově stanoví, že podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny (nově včetně čísla účtu, na který zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí mzdu) zasílá zaměstnavatel OSSZ neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání DPN v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ.

Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN. V případě dalšího trvání DPN je orgánem nemocenského pojištění vyplácena dávka nemocenského, a to na účet pojištěnce, na který mu je vyplácena mzda zaměstnavatelem, ledaže si pojištěnec zvolí jiný způsob.

V případě ukončení DPN bude lékař postupovat obdobně jako při vzniku DPN a hlášení o ukončení DPN bude odesílat elektronicky OSSZ. Vedle toho lékař vyznačí ukončení DPN v průkazu práce neschopného pojištěnce.

Na neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 se bude aplikovat stávající právní úprava, a to až do ukončení DPN.

Zdroj: epravo.cz

Související školení

Více informací se dozvíte na školení ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2020. Školení proběhne 19. prosince 2019 v Olomouci.

Lektorem školení je JUDr. František VLASÁK, který působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. podílí se na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim.

Program školení a přihláška zde.