Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Víte však jaká je lhůta pro zveřejnění smluv?

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) platí, že pokud smlouva nebyla zveřejněna v registru smluv do 3 měsíců ode dne uzavření, platí, že je zrušena od počátku

Obecně platí, že smlouva je uzavřená, když si smluvní strany sjednají její obsah. Pokud tedy mezi stranami není ujednáno jinak, smlouva se považuje za uzavřenou již v době, když se smluvní strany dohodly na podstatných náležitostech daného smluvního typu. To platí i pro situace, kdy zákon vyžaduje pro daný smluvní typ písemnou formu smlouvy. V takovém případě totiž platí, že smlouva je fakticky uzavřena, i když je neplatná pro nedodržení zákonem stanovené formy. Písemná forma smlouvy pak z pohledu NOZu v těchto případech představuje potvrzení ústně uzavřené smlouvy a navíc má za následek to, že smlouva se stane platnou. Účinnou se smlouva ale stane nejdřív až dnem uveřejnění v registru smluv (viz. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv). 

zdroj: Frank Bold Advokáti

Více informací

Pokud se Vás týká problematika registru smluv, doporučujeme zúčastnit se školení Nový registr smluv - první zkušenosti z praxe, které se bude konat 24. října 2016

Podrobný program školení a přihláška zde.