Novinky

Zatřiďování majetku a služeb

Seznamte se se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH.
Číst více

Vyhláška o pracovnělékař­ských službách

Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202/2017 Sb., nabyla účinnosti 1. listopadu 2017. Ke stejnému datu se připravovala vyhláška o pracovnělékařských službách s číslem 436/2017 Sb.
Číst více

Novela stavebního zákona - první zkušenosti z praxe

Dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon a dalších 44 souvisejících zákonů.
Číst více

Kdo odpovídá za splnění požadavků GDPR v obchodní společnosti?

GDPR se vztahuje na všechny společnosti, které pracují s osobními údaji jiných osob bez ohledu na to, zda to jsou osobní údaje jejich zákazníků nebo zaměstnanců.
Číst více

Délka dovolené

Délka dovolené se poskytuje v týdnech. Z týdenní výměry vychází jak směrnice 2003/88/ES, o určitých aspektech stanovení pracovní doby, tak i úmluva Mezinárodní organizace práce o každoroční placené dovolené. V souladu s požadavkem uvedené směrnice Evropských společenství je délka základní výměry dovolené v rozsahu 4 týdnů. 
Číst více

Změny v nemocenském pojištění

Změny, které přináší novela zákona o nemocenském pojištění, přivítají i zaměstnavatelé. 
Číst více

Opravné položky k majetku

Opravná položka představuje dočasné snížení hodnoty aktiva, ke kterému je tvořena – je třeba rozlišit trvalé snížení hodnoty aktiva (vyjádřené pomocí odpisu) a dočasné snížení hodnoty aktiva (vyjádřené pomocí opravné položky).
Číst více

Zpracování nových územních plánů

Stavební zákon stanovuje vydat nové územní plány. Lhůta pro pořízení nových územních plánů je do konce roku 2022.
Číst více

Technické zhodnocení hmotného majetku a odpisy

Kdy můžeme začít odepisovat technické zhodnocení? Technické zhodnocení je možné začít odepisovat po uvedení do užívání, za což účetní předpisy považují dokončení technického zhodnocení a splnění funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání.
Číst více

Máte zaměstnance a GDPR neřešíte? Děláte chybu, týká se totiž i vás.

Do pracovních smluv je třeba kromě mlčenlivosti ohledně osobních údajů, se kterými se zaměstnanci během činnosti setkají, zakomponovat i informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců, které zpracováváte jako zaměstnavatel.
Číst více