Musíte vracet odstupné, když jste se vrátili na dobu sporu se zaměstnavatelem do práce, protože vás k tomu vyzval?

Dokud nedojde k vyřešení sporu o platnost rozvázání pracovního poměru, panuje mezi stranami základního pracovněprávního vztahu nejistota o tom, jaké budou jejich (další) pracovněprávní vztahy a jaké jim (případně) vzniknou závazky. V této situaci se obě strany řídí zvláštní právní úpravou obsaženou v § 69–72 zákoníku práce.

A tak i když se zaměstnanec vrátil ještě před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, do práce, nezakládá tato skutečnost povinnost zaměstnance k vrácení odstupného. 

Nejedná se totiž o práci, která by byla vykonávána v novém (opětovně založeném) pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, kterou po skončení předchozího pracovního poměru zaměstnanec s dosavadním zaměstnavatelem (jeho nástupcem) uzavřel. Jedná se jen o výkon práce v rámci téhož (pouze však prolongovaného) pracovního poměru, nikoliv v rámci nového pracovního poměru.

Byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, má zaměstnanec právo na odstupné vždy, jestliže prokáže, že k dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP.

To platí i tehdy, nebyly-li v dohodě uvedeny důvody, pro které se pracovní poměr končí, popřípadě obsahuje-li dohoda v rozporu se skutečností takové důvody rozvázání pracovního poměru, s nimiž zákon nespojuje poskytnutí odstupného podle § 67 odst. 1 ZP.

Stejně tak platí i obráceně – prokáže-li zaměstnavatel, že dohoda obsahuje v rozporu se skutečností takové důvody rozvázání pracovního poměru, s nimiž zákon nárok spojuje, neboť takový důvod ve skutečnosti neexistoval (nebyl), nárok na odstupné zaměstnanci nevzniká. 

Zdroj: mesec.cz

Více informací

Více informací získáte na školení s JUDr. Petrem Bukovjanem - SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY Z PRACOVNÍHO PRÁVA. Školení se koná 11. června 2019 v BEA centru v Olomouci.

Přihlášku a program naleznete zde.