Kdy je nárok ze soukromých důvodů?

Neplacené volno je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci při tzv. jiných důležitých osobních překážkách v práci:

 • k vyšetření nebo ošetření provedeném v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení (k bydlišti nebo pracovišti zaměstnance),
 • při přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků,
 • na svatbu,
 • při narození dítěte,
 • při přestěhování,
 • k vyhledání nového zaměstnání.

Kdy je nárok vyplývající z veřejného zájmu?

Další případy, kdy zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci neplacené volno, jsou ty, kdy se jedná o překážky v práci (situace, kdy zaměstnanec nemůže pracovat) z důvodů obecného zájmu:

 • k výkonu veřejné funkce,
 • k výkonu občanských povinností: svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku (obce či kraje), při poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti infekčnímu onemocnění, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech apod.,
 • k činnosti člena Horské služby a fyzické osoby, která na její výzvu a podle jejích pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu,
 • k činnosti zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání,
 • k výkonu činnosti funkcionářů odborů, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech, vyjednáváních se zaměstnavatelem a obdobně k činnosti rady zaměstnanců nebo zástupců pro otázky bezpečnosti práce,
 • k plnění branné (vojenské) povinnosti.

Kdy je neplacené volno naopak zakázáno?

Soudy řešily případ řidiče, pro kterého neměl zaměstnavatel specializovaný na zájezdovou dopravu v době proticovidových omezení práci. Zaměstnavatel a zaměstnanec se tedy dohodli na neplaceném volnu. Tuto dohodu však zhodnotily soudy jako nicotnou čili bez právních důsledků. Zaměstnanec tak má i přes dohodu o neplaceném volnu nárok na náhradu mzdyZaměstnavatel se totiž se zaměstnancem nemůže platně dohodnout na neplaceném volnu pro zaměstnance v situaci, kdy jsou dány objektivní překážky v práci na straně zaměstnavatele. Nemůže se tak vyhnout povinnosti platit zaměstnanci náhradu mzdy. Neplaceným volnem proto nelze řešit překážky na straně zaměstnavatele, např. nedostatek práce, prostoje ve výrobě a jiné provozní obtíže. 

Zdroj: firmy.finance.cz

Související školení:

Doporučujeme jarní školení s JUDr. Petrem Bukovjanem: PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDR. BUKOVJANEM – PRACOVNÍ PRÁVO V ROCE 2023 PRAKTICKY – CO SE MĚNÍ, CO SE ŘEŠÍ, NA CO NEZAPOMENOUT.

Pořádáme 22. března v Olomouci. Přihláška a program zde.