Výměra dovolené bude nadále uvedena v týdnech, její výše však bude odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance.

Za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu (čili zásadně 40 hodin) v příslušném kalendářním roce náleží nově od 1. 1. 2021 dovolená v délce jedné dvaapadesátiny týdenní pracovní vynásobená výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Ve stanovení práva na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě na její poměrnou část, dochází tedy na základě novely zákoníku práce – zákona č. 285/2020 Sb. – s účinností od 1. ledna 2021 k zásadní koncepční změně.

Právo na dovolenou za kalendářní rok nově získá zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby.

Podmínkou vzniku práva na tuto dovolenou tedy je, že během 52 týdnů v kalendářním roce zaměstnanec odpracuje stanovenou (plnou nebo zkrácenou) nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu připadající v průměru na každý z těchto 52 týdnů. Započítávají se jen odpracované celé násobky stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby.

Délka dovolené za kalendářní rok koresponduje s délkou stanovené (plné nebo zkrácené) nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby konkrétního zaměstnance a stanoví se jejím vynásobením počtem týdnů dovolené (výměrou dovolené) příslušející zaměstnancům konkrétního zaměstnavatele za kalendářní rok. Právo na dovolenou je tak ve výsledku vyjádřeno v hodinách, avšak při zachování požadavku, aby dovolená byla odvozena od její výměry v týdnech.

Jestliže zaměstnanci nevznikne právo na dovolenou za kalendářní rok, protože nebude pracovat po dobu 52 týdnů, buď z toho důvodu, že pracovní poměr vznikl nebo skončil v průběhu kalendářního roku, a netrval tak po dobu alespoň 52 týdnů, nebo proto, že během 52 týdnů zaměstnanec neodpracoval v průměru připadajícím na týden stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu, přísluší poměrná část dovolené za kalendářní rok, pokud odpracoval aspoň 4 týdny.

Délka této poměrné části dovolené činí jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou odpracovanou celou stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu. Proto také mohla být zrušena dosavadní dovolená za odpracované dny, aniž by to bylo na škodu zaměstnanců, aniž by byl někdo krácen na svých právech na dovolenou.

Zdroj: mesec.cz

Více informací

Jaké další změny v oblasti dovolené novela zákoníku práce přinese se dozvíte na online školení s JUDr. Bukovjanem NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – PRACOVNÍ PRÁVO V ROCE 2021 – ZMĚNY A PROBLÉMY.

Školení se koná 30. listopadu.

Podrobnosti a přihláška zde.